Лабораториски Дневник

Лабораториски Дневник формат А4, хартија 70гр., 200 листа шиен, Тврда Корица со сива лепенка и обложен со платно.

Цена: 250 Денари