Внатрешни листови за Картони

Внатрешни листови за картони, А3 формат, двострано печатени, 70 гр. хартија 

Цена: 2 Денари