Квитанција Потврда

Потврда за плаќање, Квитанција НЦР, 1/24 (210х99) со нумерација во Два или три примероци,

Цена: 0 Денари