Вирмани компјутерски ПП10, ПП30, ПП40, ПП50

Вирмани компјутерски за матричен печатар ПП10, ПП30, ПП40, ПП50, НЦР. сет,

Можност за допечатување со податоци.

Цена: 2 Денари